PRIVACYVERKLARING

1. Algemeen

1.1 Wie zijn de verwerkingsverantwoordelijken van ERIMA?

De onderstaande verwerkingsverantwoordelijken van ERIMA zijn verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens en voor de naleving van de GDPR (General Data Protection Regulation) en nationale wetgeving inzake het gebruik van uw persoonsgegevens. Zij bepalen gezamenlijk hoe uw persoonsgegevens door ERIMA worden gebruikt voor de doeleinden die in het privacy beleid van ERIMA worden genoemd:

-          ERIMA GmbH – Carl Zeiss Strasse 9, D-72793 Pfullingen, tel. +49-71213420, email: info@erima.de – website:www.erima.de

-          ERIMA GmbH Interleuvenlaan 19, B-3001 Heverlee, tel: +32-16392550, email: info@erima.be – website:www.erima.be

1.2 Wie is de functionaris voor gegevensbescherming voor de verwerkingsverantwoordelijken van ERIMA?

Frank Kai – email: datenschutz@erima.de

1.3 Welke persoonsgegevens verzamelt en gebruikt ERIMA?

Dit zijn de categorieën persoonsgegevens die wij op onze website (www.erima-online.be) van u verzamelen:

-          Identiteitsgegevens: naam, e-mailadres, uniek klantnummer, wachtwoord.

Deze gebruiken wij om uw identiteit te controleren.

-          Contactgegevens: uw telefoonnummer, bezorg- en factuuradres, e-mailadres.

Deze gebruiken wij om voor diverse doeleinden contact met u op te nemen.

-          Communicatiegegevens: uw huidige inloglocatie (IP-adres), of de specifieke ERIMA-website die u hebt bezocht en die ons een indicatie geeft van waar u zich bevindt.

Deze gebruiken wij om u te helpen vinden wat u zoekt op basis van uw huidige locatie.

-          Gebruiksgegevens: uw winkelgeschiedenis, artikelen op uw verlanglijst, uw browsergedrag, uw browservoorkeuren, uw winkelvoorkeuren.

Deze gebruiken wij om u als consument beter te leren kennen.

-          Betalingsgegevens: bankgegevens, creditcardnummer, winkelwagentje (uw bestelde artikelen), factuuradres, klantordernummer, aankoopgeschiedenis bij ERIMA, transactie-ID, en alle andere gegevens met betrekking tot uw aankoop.

Deze gebruiken wij om uw bestelling via ERIMA-websites of andere verkoopplatforms te verwerken.

-          Correspondentie: gesprekken wanneer u de klantenservice belt, e-mails die u ons schrijft over onze producten of diensten, klachten die u ons per post, e-mail, fax of telefonisch doorgeeft, onze opmerkingen over uw feedback, het terugbellen door onze klantenservice en alle andere communicatie tussen u en ERIMA-medewerkers.

1.4 Doel en rechtsgrond van de gegevensverwerking

Na de toelating van de betreffende persoon te hebben ontvangen is de verwerking van persoonsgegevens gestoeld op de overeenkomstige rechtsgrond. Art. 6, alinea 1a van de GDPR wetgeving.

Diezelfde rechtsgrond is van toepassing indien de verwerking van persoonsgegevens nodig is voor het sluiten van een overeenkomst, waarvan de betreffende persoon een partij is. Art. 6, alinea 1b van de GDPR wetgeving. Dit geldt ook voor precontractuele voorbereidingen.

Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, is ERIMA gehouden aan de wettelijke rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens. Art. 6, alinea 1c van de GDPR wetgeving.

Indien de verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van de betreffende persoon of een andere natuurlijke persoon te beschermen, is ERIMA gebonden aan de wettelijke rechtsgrond. Art.6, alinea 1d van de GDPR wetgeving.

Ook in het geval de verwerking nodig is om een legitiem belang van ons bedrijf of van derden te beschermen en als de belangen, de fundamentele rechten en vrijheden van de betreffende persoon niet opwegen tegen het eerstgenoemde belang, is ERIMA gehouden aan de overeenkomstige wettelijke rechtsgrond. Art.6, alinea 1f van de GDPR wetgeving.

1.5 Zekerheidsmaatregelen en versleuteling

Om een aan het risico aangepast beschermingsniveau te kunnen garanderen, treft ERIMA passende technische en organisatorische maatregelen rekening houdend met stand van zaken, implementeringskosten, omvang, context en doeleinden voor de verwerking van gegevens en risicoberekening voor de rechten en vrijheden van de gebruikers. Waaronder volgende maatregelen:

De website maakt gebruik van een SSL-versleuteling, in het bijzonder om de overdracht van vertrouwelijke informatie te beschermen, zoals bijvoorbeeld aanvragen die we krijgen van gebruikers. Een versleutelde verbinding is herkenbaar als de adresregel in de browser “https://” verandert naar “https://” en aan het slotsymbool in de browserregel.

Daarnaast houden wij bij het ontwikkelen en/of selecteren van hardware, software en procedures, gebaseerd op het principe van gegevensbescherming door technologisch ontwerp en gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen al rekening met de bescherming van persoonsgegevens. Art. 25 van de GDPR wetgeving.

1.6 Samenwerking met onze bezorgpartners en derde partijen.

Indien wij in het kader van onze verwerking gegevens delen met onze partners doen wij dit echter alleen als de gebruiker daar toestemming voor heeft gegeven.

Voor diensten die aangeboden worden via het platform van een van onze partners, dient het privacy beleid voor de verwerking van persoonsgegevens van de partners te worden lezen. Art. 28 van de GDPR wetgeving.

1.7 Doorgeven van persoonsgegevens buiten de EU/EER.

Indien persoonsgegevens gedeeld worden met ontvangers die buiten de EU/EER zijn gevestigd, doen wij dit uitsluitend om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen, op basis van toestemming van de gebruiker, op basis van wettelijke verplichtingen of gerechtvaardigde belangen.

Deze verwerking gebeurt enkel als het land aan de speciale vereisten zoals een officieel  erkende vaststelling van een gegevensbeschermingsniveau dat overeenkomt met de EU voldoet. Art.44 van de GDPR wetgeving.

1.8 Gegevensverwijdering en bewaartermijn

Persoonsgegevens worden geblokkeerd of vernietigd van zodra het doel van de bewaring wegvalt en er geen wettelijke bewaringsplicht tegenoverstaat. Bewaring kan plaatsvinden indien dit volgens de Europese of nationale wettelijke voorschriften voorzien wordt.

Indien de gegevens voor andere wettelijk toegestane doeleinden nog noodzakelijk zijn, worden ze niet vernietigd maar het gebruik ervan gelimiteerd, met andere woorden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden gebruikt.

Het blokkeren of wissen van gegevens wordt uitgevoerd naar gelang het verstrijken van de wettelijke bewaartermijnen. Tenzij we deze gegevens moeten bewaren om een overeenkomst te sluiten of na te komen.

 

2. Onze website ERIMA-online.com

2.1 Terbeschikkingstelling van de website, logfiles

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Om de beveiliging van onze site te kunnen vrijwaren en om mogelijke gebruiksfouten die de beveiliging ervan kunnen beïnvloeden te kunnen opsporen (bv. foutieve inlogpogingen, gebruik van onbestaande pagina’s) worden volgende gegevens en informatie over het computersysteem van de gebruiker automatisch bewaard:

-          Browsertype en gebruikte versie

-          Gebruikerssysteem

-          Internetservice-provider

-          IP-adres

-          Datum en tijd van de aanmelding

-          Websites van waaruit de gebruiker op onze site terechtkomt

-          Websites die door de gebruiker via onze website worden bezocht

Bij een bezoek aan de pagina ‘Jobs’ op onze website worden het HTTPS- adres, de Tttp- methode, datum, uur en user agent bewaard in een logfile.

Deze gegevens worden in de logfiles van ons systeem bewaard. Andere persoonsgegevens van de bezoeker worden hier niet bewaard.

Rechtsgrond van de gegevensverwerking

De tijdelijke bewaring van de gegevens en de logfiles is wettelijk bepaald. Art. 6, alinea 1f van de GDPR wetgeving.

Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke systeemtechnische bewaring van het verkorte IP-adres is noodzakelijk om de weergave van onze website op de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van het bezoek bewaard worden.

De bewaring in onze logfiles heeft als doel de functionaliteit van onze website te garanderen. Deze gegevens dienen bovendien ook om onze website te optimaliseren en om de veiligheid van onze informatiesystemen te verzekeren. Deze gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden. Art. 6, alinea 1f van de GDPR wetgeving.

Duur van bewaring

De gegevens worden verwijderd van zodra het doel voor de bewaring ervan wegvalt. Voor de gegevens met betrekking tot de functionaliteit van onze website is dit bij beëindiging van het bezoek aan onze website.

De bewaringsduur in de logfiles bedraagt maximum 30 kalenderdagen. Indien de gegevens over een langere termijn bewaard worden, worden de IP-adressen van de gebruiker vervreemd, zodat de identificatie van de gebruiker niet langer mogelijk is.

Bezwarings- en verwijderingsmogelijkheid

Het verzamelen van de gegevens voor het controleren van de website en het bewaren van de gegevens in logfiles is absoluut noodzakelijk voor de werking van de website. Bijgevolg bestaat er geen mogelijkheid als gebruiker om hiertegen bezwaar aan te tekenen.

2.2 Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw browser op verzoek van een website op uw apparaat bewaart. Daarbij kan het enerzijds om tijdelijke cookies gaan, die bij het sluiten van de browser automatisch verwijderd worden en anderzijds permanente cookies. In een tijdelijke cookie wordt bv. de inhoud van uw winkelwagen opgeslagen. In een permanente cookie worden bv. de bezochte websites en hun inhoud opgeslagen, die voor marketingdoeleinden gebruikt worden.

Vreemde cookies (third party cookies) zijn cookies die niet door ons als verantwoordelijke maar door derden aangeboden worden. Eigen cookies (first party cookies) zijn de door ons aangeboden cookies.

Indien u niet wil dat cookies op uw apparaat opgeslagen worden, kan u dit in de instellingen van de browser op het apparaat bepalen. In de "help"-sectie in uw browser kan u informatie vinden over het beheren van de cookie-instellingen. Opgeslagen cookies kunnen ook verwijderd worden via de instellingen van de browser. Het niet accepteren van cookies kan ertoe leiden, dat u niet alle mogelijkheden van onze website kunt gebruiken.

U kan zich verzetten tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden via www.youronlinechoices.eu. In dit geval is het mogelijk dat u niet alle aanbiedingen op onze website kunt gebruiken.

Het Content Management System gebruikt door ERIMA, plaatst een cookie zodra u onze website bezoekt. Deze cookie dient als identificatiemiddel om gerelateerde verzoeken van dezelfde gebruiker te herkennen en te groeperen. Deze cookie bevat een PHP-sessie-ID, de door u gekozen taal en valuta en wordt verwijderd wanneer u de browser sluit.

Daarnaast worden ook bijkomende cookies gebruikt, die u hier kan raadplegen.

2.3 Login en registratie

U kunt inloggen op onze website met de toegangsgegevens (login-ID en wachtwoord) die we u als ERIMA-dealer hebben gestuurd. Daarnaast hebben ERIMA-vakhandelaars de mogelijkheid, om toegangsgegevens voor erima-online.com op te vragen onder « Wachtwoord opvragen ». Hiervoor geeft u uw ERIMA-klantnummer en de beveiligingscode in het formulierveld in en klikt u vervolgens op de button « verzenden ».

Bij registratie, bij nieuwe aanmelding en bij ingebruikname van uw login voor erima-online.com en de bijhorende diensten (bv. bestellingen) bewaren wij het IP-adres en het tijdstip van de aanmelding. Het bewaren doen wij ter bescherming van onze gerechtvaardigde belangen en ook in het belang van de gebruiker ter voorkoming van misbruik en ander onbevoegd gebruik. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij een wettelijke verplichting hiertoe zou leiden. Art. 6, alinea 1c van de GDPR wetgeving.

Het verwijderen van deze bestanden gebeurt na verloop van wettelijke verplichtingen. Indien wettelijke bewaringsverplichtingen van toepassing zijn, vindt verwijdering plaats nadat ze zijn verlopen. Elke 3 jaar wordt de noodzaak van bewaring van bovengenoemde gegevens gecontroleerd.

Via de button « afmelden » kunt u zich van erima-online.com afmelden.

2.4 Instellingen

Onder de button « instellingen »  kunt u uw persoonlijke ERIMA-gegevens aanpassen: firmanaam, facturatieadres, leveringsadres, communicatiegegevens en uw wachtwoord wijzigen. Deze gegevens zijn niet openbaar en kunnen niet geïndexeerd worden door zoekmachines.

2.5 Contracten

Via de button « contracten » kunt u de sponsorcontracten raadplegen, die u samen met ERIMA bent aangegaan.

2.6 Online-shop

Uitsluitend erkende ERIMA- vakhandelaars kunnen via ERIMA-online bestellingen plaatsen. Nadat u het artikel en de kleur heeft geselecteerd, kunt u het geselecteerde artikel in een lijst of in het winkelmandje plaatsen door de bijbehorende button te kiezen. Als u het geselecteerde artikel in de winkelwagen heeft geplaatst, kunt u de gewenste maat en het aantal artikelen per maat selecteren, de respectievelijke prijs laten weergeven en / of een notitie aan uw selectie toevoegen.

Na een muisklik op de button “winkelwagen” opent het overzicht dat de mogelijkheid biedt om de selectie aan te passen en/of te corrigeren. Via de button “verwijderen” kunnen geselecteerde artikelen uit de winkelwagen verwijderd worden.

Via de button “verder” opent het venster met ons privacy beleid en onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden (beide documenten kunnen na opening bewaard of geprint worden voor aanvang van de aankoop) waarna de verkoopovereenkomst met een bindende offerte wordt opgemaakt. Het aanleveren van een bindende offerte via mail of telefonisch vervangt de elektronische aanlevering via de online shop.

Door te klikken op de button « bestelling plaatsen » wordt de koopovereenkomst gesloten met de desbetreffende bindende offerte.

Als antwoord op uw offerte ontvangt u een opdrachtbevestiging die leidt tot het sluiten van een contract voor verkoop dat onder onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden valt.

Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Om koopovereenkomsten (inclusief betaling en verzending) mogelijk te maken of aan precontractuele maatregelen zijnde aanvragen te kunnen voldoen, verwerken wij gegevens die wij tijdens een bestelling via onze online shop van de gebruiker ontvangen. Daartoe horen basisgegevens, communicatiegegevens, contractgegevens, betalingsgegevens en persoonlijke gegevens van de klanten van onze klanten.

Doel van de gegevensverwerking

De verwerking van persoonsgegevens heeft als doel contractuele diensten te verlenen in het kader van verkoop via een onlinewinkel , facturatie, levering en klantendienst. We gebruiken sessiecookies om de inhoud van de winkelwagen op te slaan en permanente cookies om de inlogstatus op te slaan.

Rechtsgrond van de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de verwerking van bovengenoemde gegevens zijn volgens « uitvoering van bestelprocessen » en « wettelijk verplichte archivering ». Art. 6 alinea 1b en art. 6, alinea 1c van de GDPR wetgeving. Daarbij zijn de verplichte gegevens vereist om de overeenkomst te rechtvaardigen en na te komen. Wij maken deze gegevens uitsluitend bekend aan derden in het kader van levering, het betalingsproces of in het kader van wettelijke vergunningen en verplichtingen tegenover juridische adviseurs en autoriteiten. Buiten de EU worden deze gegevens alleen verwerkt als dit nodig is voor de uitvoering van het contract (bv. op vraag van de klant, voor levering of betaling).

Betalingsproces

Indien u onze artikelen koopt op factuur of op vooruitbetaling, verzamelt onze website geen betalingsgegevens.

Contractuele prestaties

Wij verwerken inhoudelijke gegevens (bv. naam, adres en contactgegevens van de gebruiker) en contractgegevens (bv. gebruikte diensten, naam van contactpersoon en betalingsgegevens) om aan onze contractuele verplichtingen en diensten te voldoen. De verplichte velden van ons contactformulier zijn vereist voor het afsluiten van de overeenkomst. Art. 6, alinea 1b van de GDPR wetgeving.

Bij het gebruik van onze online diensten, bewaren wij het IP-adres en het tijdstip van het gebruik. De bewaring gebeurt op basis van onze gerechtvaardigde belangen en ter bescherming van misbruik en ander onbevoegd gebruik. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij een wettelijke verplichting hiertoe zou leiden. Art. 6, alinea 1c van de GDPR wetgeving.

Wij verwerken gebruiksgegevens (bv. de bezochte websites van ons online aanbod, interesse in onze producten) en inhoudelijke gegevens (bv. ingevulde ingevuld in het contactformulier of gebruikersprofiel) voor reclamedoeleinden in een gebruikersprofiel, om productinformatie aan de gebruiker te kunnen tonen gebaseerd op de eerder gevraagde diensten.

Het verwijderen van deze gegevens gebeurt na verloop van wettelijke verplichtingen. Indien wettelijke bewaringsverplichtingen van toepassing zijn, vindt verwijdering plaats nadat ze zijn verlopen. Elke 3 jaar wordt de noodzaak van bewaring van bovengenoemde gegevens gecontroleerd. Alle gegevens in een klantaccount blijven behouden totdat dit account wordt verwijderd.

2.7 Service

Via de button « service »  kunt u gegevens van artikelen en/of uitlopersartikelen downloaden, onze algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden en onze juridische gegevens raadplegen en via de button « e-mail » kunt u contact met ons opnemen. Met een muisklik op de button « e-mail », wordt outlook geopend en met ons e-mailadres als ontvanger ingevoegd.

Let op: niet-versleutelde mails die online verstuurd worden zijn niet voldoende beschermd tegen onbevoegden. In dit kader worden de verstuurde gegevens niet doorgegeven aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw bericht te verwerken.

Doel van de gegevensverwerking

De contactopname via e-mail vormt het gerechtvaardigd belang voor de verwerking van de gegevens. Art. 6, alinea 1f van de GDPR wetgeving.

Duur van bewaring

De gegevens worden verwijderd van zodra het doel voor de bewaring ervan wegvalt.

Persoonsgegevens die via mail verstuurd werden, worden verwijderd van zodra de correspondentie beëindigd is. De correspondentie eindigt wanneer het betroffen thema afgehandeld is.

 

3. Uw rechten als betrokken persoon

In het geval van verwerking van uw persoonlijke gegevens, bent u een betrokkene in de zin van de bepalingen van de GDPR wetgeving en de Federal Data Protection Act (BDSG) en kunt u de onderstaande rechten uitoefenen aan de gegevensbeheerder:

3.1 Recht op informatie

U hebt het recht om te weten of wij uw persoonsgegevens al dan niet gebruiken. Is dit het geval, kunt u volgende informatie opvragen:

1) waarom wij persoonsgegevens verwerken;

2) welke categorieën persoonsgegevens wij verwerken;

3) wie toegang heeft tot uw persoonsgegevens en waarheen uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven;

4) de bewaringsduur van persoonsgegevens of de criteria voor de bewaringsduur;

5) uw rechten met betrekking tot de verwerking: de verwijdering, de beperking en de weigering van toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens;

6) het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;

7) hoe wij aan uw persoonsgegevens zijn gekomen als u ze niet zelf aan ons hebt verstrekt;

8) het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming; informatie over de gebruikte logica en de gevolgen en uitwerkingen ervan. Art. 22, alinea 1 en 4 van de GDPR wetgeving.

U hebt het recht om te weten of uw persoonsgegevens gebruikt worden buiten de EU of aan een andere internationale organisatie doorgegeven worden.

3.2 Recht op correctie

U hebt het recht om na te gaan of wij de juiste gegevens van u gebruiken. Wij dienen een  correctie/aanvulling onmiddellijk door te voeren.

3.3 Recht op beperking van verwerking

In volgende situaties kunt u een beperking van verwerking van uw persoonsgegevens eisen:

(1) wanneer u denkt dat wij niet de juiste persoonsgegevens gebruiken kunt u hiertegen bezwaar aantekenen en de gebruiker een bepaalde tijd geven om deze te corrigeren;

(2) als de verwerking onwettig is en u zich verzet tegen het verwijderen en in plaats daarvan de beperking van het gebruik eist;

(3) wanneer de ontvanger van persoonsgegevens deze niet langer gebruikt en wilt verwijderen maar u deze in een juridisch kader nog noodzakelijk acht;

(4) wanneer u de onderbouwing van ons gebruik op basis van gerechtvaardigde belangen aanvecht. Art. 21, alinea 1 van de GDPR wetgeving.

Indien de verwerking van persoonsgegevens beperkt werd, mogen deze – met uitzondering van eigen bewaring – uitsluitend na persoonlijk akkoord, of ter verdediging van rechten binnen een juridisch kader of om redenen van algemeen belang van de Unie of één der lidstaten gebruikt worden.

Na beperking van verwerking van de persoonsgegevens op basis van bovenstaande situaties, zal de gegevensbeheerder u hierover berichten alvorens de beperking op te heffen.

3.4 Recht van verwijdering

A.  Verwijderingsplicht

Indien wij gevraagd worden de persoonsgegevens te verwijderen, zijn wij verplicht om dit onmiddellijk te doen indien volgende redenen van toepassing zijn:

(1) wij deze niet langer nodig hebben voor een specifiek doel, zoals een overeenkomst of een wettelijke verplichting;

(2) u trekt uw toestemming waarop de verwerking was gebaseerd in en er geen andere juridische verplichting voorligt. Art. 6, alinea 1a of Art. 9, alinea 2a van de GDPR wetgeving;

(3) u maakt bezwaar tegen het feit dat wij persoonsgegevens gebruiken op grond van door ons vastgestelde gerechtvaardigde belangen, waaronder direct-marketingactiviteiten, tenzij wij de dwingende noodzaak van de gerechtvaardigde belangen kunnen aantonen. Art. 21, alinea 1 en 2 van de GDPR wetgeving;

(4) de desbetreffende persoonsgegevens onwettig verwerkt werden;

(5) de verwijdering noodzakelijk is voor de uitoefening van een wettelijke verplichting binnen het juridisch kader van de Europese unie of een der lidstaten waaraan de gegevensbeheerder onderworpen is;

(6) indien het de gegevens van een kind jonger dan 16 jaar betreft en door de houder van de ouderlijke verantwoordelijkheid geen toestemming is gegeven. Art 8, alinea 1 van de GDPR wetgeving.

 

B.  Informatie aan derden

Indien de gegevensbeheerder de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en hij verplicht wordt tot het verwijderen van de gegevens, volgens bovengenoemde verwijderingsplicht, zal hij de noodzakelijke maatregelen treffen rekening houdend met de beschikbare technologie en implementeringskosten om de verantwoordelijke personen aan wie de persoonsgegevens binnen het wettelijk kader werden gepubliceerd, erover in te lichten dat u de verwijdering van alle links, kopieën of replicatie van de persoonsgegevens vereist. Art. 17, alinea 1 van de GDPR wetgeving.

 

C.  Uitzonderingen

Het recht op verwijdering vervalt, indien de verwerking ervan vereist is:

(1) bij de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie;

(2) om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de verantwoordelijke van persoonsgegevens gehouden wordt binnen het wettelijk kader van de Europese unie of een der lidstaten, of de uitvoering van een taak van algemeen belang of die verband houdt met de uitoefening van openbaar gezag, dat aan de verantwoordelijke is overgedragen;

(3) om redenen van algemeen belang in het kader van volksgezondheid. Art. 9, alinea 2h en 2i alsook art. 9, alinea 3 van de GDPR wetgeving;

(4) binnen het wettelijk kader voor archiveringsdoeleinden, wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of statistieke doeleinden. Art. 89, alinea 1 van de GDPR wetgeving;

(5) voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

3.5 Recht op informatie

De gegevensbeheerder is verplicht om alle ontvangers van de betroffen persoonsgegevens te informeren indien een correctie, de verwijdering of beperking van verwerking van de gegevens geëist werd, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vereist.

U hebt het recht om door ERIMA geïnformeerd te worden over deze ontvangers.

3.6 Recht van overdraagbaarheid

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u aan de gegevensbeheerder hebt verstrekt, deze omvatten bewust aan ons verstrekte gegevens alsook passief verkregen gegevens via het gebruik van onze diensten of producten, in een gestructureerd, machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens aan een andere gegevensbeheerder ter beschikking te stellen, indien:

1)     de rechtsgrond hiervoor is de verwerking met toestemming; ofwel uitvoering van een overeenkomst is. Art. 6 alinea 1a, Art. 6 alinea 1b of art. 9 alinea 2a van de GDPR wetgeving;

2)     de verwerking ten gevolge van geautomatiseerde procedures gebeurt.

In zoverre het technisch mogelijk is, is het bovendien toegestaan om persoonsgegevens door de gegevensbeheerder rechtstreeks aan een andere gegevensbeheerder door te geven. Vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet beïnvloed worden. Het recht van overdraagbaarheid is niet geldig voor de verwerking van persoonsgegevens die nodig is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of die verband houdt met de uitoefening van openbaar gezag, dat aan de verantwoordelijke is overgedragen.

3.7 Recht van bezwaarmaking

Wanneer wij persoonsgegevens verwerken op basis van gerechtvaardigde belangen zoals gespecificeerd in dit privacy beleid, hebt u te allen tijde het recht om daartegen bezwaar te maken. Art. 6, alinea 1e of 1f van de GDPR wetgeving.

De persoonsgegevens worden dan niet langer gebruikt, tenzij wij echter dwingende redenen hebben om uw persoonsgegevens toch te blijven verwerken, zoals binnen een juridisch kader. In dergelijke gevallen zullen wij dit onderbouwen.

Als u bezwaar maakt tegen verwerking voor direct marketing en commerciële doeleinden, worden uw persoonlijke gegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

U hebt de mogelijkheid om uw recht van bezwaar uit te oefenen in verband met het gebruik van geautomatiseerde procedures waarbij technische specificaties gebruikt worden.

3.8 Recht van intrekking van toestemming

Wanneer wij persoonsgegevens gebruiken op grond van uw toestemming, hebt u altijd het recht om deze toestemming weer in te trekken. Deze intrekking heeft geen weerslag op de rechtmatige verwerking van de persoonsgegevens tot het moment van intrekking van toestemming. De intrekking van toestemming kan via e-mail aan unsubscribe@erima.de of schriftelijk aan ERIMA GmbH, Carl-Zeiss-Strasse 9, D-72793 Pfullingen gestuurd worden.

3.9 Geautomatiseerde individuele besluitvorming inclusief profiling

U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking - inclusief profiling - die juridische gevolgen voor u heeft of een persoonlijke invloed kan hebben. Dit is niet van toepassing:

(1) voor het afsluiten of uitvoeren van een contract tussen u en de verantwoordelijke.

(2) indien op basis van de wettelijke bepalingen van de Europese unie of een van de EU lidstaten waaronder de verantwoordelijke valt, de geautomatiseerde verwerking toelaat en deze bepalingen passende maatregelen bevatten om uw rechten en vrijheden evenals uw gerechtvaardigde belangen te beschermen.

(3) als de geautomatiseerde verwerking mits uw uitdrukkelijke toestemming uitgevoerd wordt.

3.10 Recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de GDPR wetgeving, hebt u het recht - zonder enige andere administratieve of gerechtelijke melding - klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor de gegevensbescherming in het land van uw woonplaats, uw werkplek of het land van de vermeende schending.

De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager op de hoogte van de status en de resultaten van de klacht, met inbegrip van de mogelijkheid van een rechtsmiddel. Art. 78 van de GDPR wetgeving.

De toezichthoudende autoriteit voor ERIMA:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Königsstrasse 10 a,    D-70173 Stuttgart

De toezichthoudende autoriteit in België:

Autorité de la protection des données - Gegevensbeschermingsautoriteit (APD-GBA)

Rue de la Presse 35 – Drukpersstraat 35
1000 Bruxelles - Brussel
Tel. +32 2 274 48 00
Fax +32 2 274 48 35
E-mail:
contact@apd-gba.be
Website:
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/ - https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Dealers zoeken

We zijn dicht in jouw buurt!