CODE OF CONDUCT

 

Geloofwaardigheid / inspiratie / toewijding / eerlijkheid

 

Wij van ERIMA GmbH maken ons sterk voor een strikte naleving van de mensenrechten. Samen met onze partners streven wij naar een hoge standaardethiek en garanderen wij onderstaande gedragscodes:

 

Geen tewerkstelling van minderjarigen. De medewerkers van onze leveranciers zijn niet minderjarig of onderworpen aan een voltijdse leerplicht overeenkomstig de desbetreffende wetgeving van de landen waarin ze gevestigd zijn.

 

Geen buitensporige arbeidstijden. De werknemers van onze  leveranciers werken niet meer dan 60 uur per week of niet langer dan is toegestaan volgens de wetgeving in het desbetreffende land. Overuren worden steeds in overleg en volgens de overeengekomen tarieven vergoed. Werknemers hebben in elke periode van 7 dagen een minimum rusttijd van 24 opeenvolgende uren.

 

Lonen en salarissen zijn berekend op de basisbehoeften en de verplichtingen van het sociale zekerheidsstelsels. Loontarieven worden overeenkomstig de plaatselijk voorgeschreven minimumlonen of desbetreffende branchetarieven betaald, afhankelijk van welke hoger is.

 

Respect en gelijkheid, ongeacht ras, geloof, leeftijd, geslacht, sociale achtergrond, politieke opvattingen, seksuele geaardheid of professionele positie.

 

Vrijheid van vereniging. Er bestaat het recht van lidmaatschap bij vakbonden of andere arbeids-of branchergerelateerde verenigingen, evenals het recht op tariefonderhandelingen.

 

Een veilige en gezonde werkplek. Er wordt een arbeidsplaats ter beschikking gesteld met inachtname van de veiligheid en gezondheid van de werknemers, alsmede de bescherming en het behoud van het milieu.

 

Intimidatie en mishandelingen worden niet getolereerd. De medewerkers van onze leveranciers worden met respect en waardigheid behandeld. Werknemers ondervinden geen enkele vorm van fysieke, seksuele, psychologische of verbale intimidatie of misbruik.

 

Effecten op het milieu worden geminimaliseerd. Onze leveranciers beschermen het milieu en de gezondheid van de mens door naleving van de toepasselijke wettelijke reglementeringen inclusief de voorschriften met betrekking tot uitstootgassen en afvalverwerking. Onze leveranciers nemen de noodzakelijke maatregelen om de bedrijfsmatige invloed op het milieu zo gering mogelijk te houden en streven voortdurend naar verbetering van de milieuprestaties.

 

Gebouwveiligheid en brandpreventie. De gebouwen dienen op alle verdiepingen te zijn voorzien van voldoende nooduitgangen, die ook als zodanig zijn aangeduid. Vluchtwegen moeten vrij en goed toegankelijk zijn . Alle medewerkers dienen op de hoogte zijn van de bestaande veiligheidsmaatregelen (nooduitgangen, brandblussers, etc.).

 

Vertrouwen en samenwerking. ERIMA GmbH verwacht van al haar leveranciers en toeleveranciers dat zij zich houden aan de bovenstaande regels en dat zij de grootst mogelijke inspanning leveren om deze standaardnormen te bereiken.

 

Dealers zoeken

We zijn dicht in jouw buurt!